Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05419643
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬ-АВТО"
Дата, на яку складено інформацію: 31.07.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 31.07.2020 73600 9396 783.31205
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 31.07.2020р. рішення Позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬ-АВТО" Предмет правочину: "З метою забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором, за яким збільшено розмір ліміту кредитної лінії до 73 600 000,00 (сімдесят три мільйони шістсот тисяч) гривень, встановлено відсоткову ставку за користування кредитом в розмірі 20% річних, та термін повернення кредиту не пізніше 24.06.2022 року, внести відповідні зміни до Договору поруки, шляхом укладення та підписання з Банком додаткової угоди до Договору поруки.". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 73600 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 9396 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 783,312 Загальна кількість голосуючих акцій 1 166 907 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 733 171 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "За" - 733171 голосів - 100% , "Проти" - 0 голосів - 0%, "Утримались" - 0 голосів - 0% Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства відсутні