Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03113911
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Костянтинiвське автотранспортне пiдприємство 11409"
Дата, на яку складено інформацію: 31.07.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися